JAKOŚĆ
Certyfikaty

Spółka swoją działalność opiera na wymaganiach norm jakościowych i branżowych.  Potwierdzeniem wysokiej jakości organizacji pracy oraz wykonawstwa a także umiejętności pracowników oraz posiadanego przez Spółkę know-how są przedstawione poniżej certyfikaty i decyzje wydane przez niezależne instytucje i firmy certyfikujące.


CERTYFIKAT SPÓŁKI

OPIS

POBIERZ

Certyfikat ISO 9001 14001 18001PL.jpg

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, BHP i Środowiskowego zgodnie z normami: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 oraz OHSAS 18001:2007.

pdf.gif

 

Certyfikat potwierdzający spełnienie pełnych wymagań  jakościowych dotyczących spawania, zgodnie z normą EN ISO 3834-2.

pdf.gif

 

Certyfikat spełnienia wymagań spawalniczych dla zakładu produkcyjnego zgodnie z wymaganiami AD-2000 MERKBLATT HP-0/HP 100 R, TRD 201 oraz EN ISO 3834-2 a także wymaganiami Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych 97/23/WE.

pdf.gif

Certyfikat IS.jpg

Świadectwo Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa, kwalifikujące ENERGOMONTAŻ- POŁUDNIE KATOWICE Sp. z o.o. do I grupy zakładów dużych.

pdf.gif

 

Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Ochrony Środowiska oparty na SHE Checklist Contractors, SCC** 2008/5.1. obowiązujący dla Działu Realizacji Projektów EHS.

pdf.gif


UPRAWNIENIA SPÓŁKI


Spółka w swojej działalności opiera się na wysokich kompetencjach i doświadczeniu pracowników, popartych certyfikatami imiennymi w zakresie:
  • uprawnień spawaczy (111, 114, 121, 131, 135, 136, 138, 141)
  • oceny i badań NDT (VT, PT, MT, UT, RT)
  • IWE
  • SCC
  • innych uprawnień zawodowych obligatoryjnych dla prowadzonej przez nas działalności.

Prace spawalnicze prowadzone są na podstawie własnych technologii spawania, zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), Transportowy Dozór Techniczny (TDT) lub TÜV.

Wysoko rozwinięta technologia oraz kompetentny, fachowy personel pozwoliły Spółce uzyskać niezbędne dla działalności firmy uprawnienia, nadane przez jednostki nadzoru UDT oraz TDT.

UPRAWNIENIE SPÓŁKI

OPIS

POBIERZ

  

Decyzje Urzędu Dozoru Technicznego uprawniające Spółkę do dokonywania modernizacji i napraw kotłów parowych, kotłów wodnych, zbiorników stałych ciśnieniowych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów technologicznych do materiałów palnych.

pdf.gif

 

Decyzja Urzędu Dozoru Technicznego uprawniająca Spółkę do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych.

pdf.gif

  

Decyzje Urzędu Dozoru Technicznego uprawniające do dokonywania modernizacji i napraw podestów ruchomych, suwnic, wciągników, wciągarek, żurawi przenośnych, żurawi samojezdnych, żurawi stacjonarnych, żurawi szynowych, żurawi wieżowych.

pdf.gif

Decyzja TDT strona_1.jpg

Decyzja Transportowego Dozoru Technicznego uprawniająca do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy: podziemnych i naziemnych zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących, żrących, ciekłych i zapalnych, naziemnych zbiorników kriogenicznych do magazynowania LNG,  rurociągów przesyłowych i  technologicznych, elementów urządzeń ciśnieniowych oraz do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

pdf.gif


UZNANIA I CERTYFIKATY OŚRODKA LABORATORYJNO-BADAWCZEGO


Ośrodek Laboratoryjno-Badawczy opiera swoją działalność na zasadach wdrożonego Systemu Zarządzania Laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Metodyka przeprowadzania badań oraz prawidłowość funkcjonowania systemu zarządzania zostały pozytywnie zweryfikowane przez UDT, TDT oraz PRS.  Ponadto, prowadząc działalność związaną z wykorzystaniem źródeł promieniowania radioaktywnego Laboratorium posiada zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki oraz jest pod jej ciągłym nadzorem w zakresie dawek promieniowania. Posiadamy również własnych Inspektorów Ochrony Radiologicznej, nadzorujących prace z wykorzystaniem źródeł radioaktywnych.


Laboratorium jest objęte Zintegrowanym Systemem zarządzania obowiązującym w Spółce i posiada własny podcertyfikat.


Pracownicy Laboratorium posiadają również certyfikaty imienne, uprawniające do wykonywania badań nieniszczących oraz ich oceny a także, zważywszy na charakter prowadzonej działalności, dodatkowe uprawnienia zawodowe związane z przewozem materiałów niebezpiecznych oraz obsługą urządzeń energetycznych.

UZNANIE / CERTYFIKAT LABORATORIUM

OPIS

POBIERZ

Certyfikat ISO OLB 9001 14001 18001PL.jpg

Podcertyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, bhp i środowiskowego wydany przez TÜV Austria.

pdf.gif

Certyfikat UDT CLDT OLB.jpg

Świadectwo Uznania Laboratorium oraz Świadectwo Podwykonawcy wydane przez UDT-CLDT, uprawniające Laboratorium do wykonywania badań objętych nadzorem UDT.

pdf.gif pdf.gif

Certyfikat TDT OLB.jpg

Certyfikat Uznania na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025 wydany przez jednostki: certyfikującą oraz inspekcyjną Transportowego Dozoru Technicznego, uprawniający Laboratorium do wykonywania badań objętych nadzorem TDT.

pdf.gif


UZNANIA I CERTYFIKATY CENTRUM SZKOLENIOWEGO


Centrum Szkoleniowe, współpracując z wieloma instytucjami szkoleniowymi oraz jednostkami nadzoru pozyskało uprawnienia, pozwalające na prowadzenie szkoleń oraz egzaminowania spawaczy. Współpracuje również z Urzędami Pracy oraz innymi ośrodkami, zajmującymi się organizacją szkoleń o różnej tematyce, jako pełnoprawna instytucja szkoleniowa zarejestrowana w Kuratorium Oświaty w Katowicach.  

UZNANIE / CERTYFIKAT CENTRUM SZKOLENIOWEGO

OPIS

POBIERZ

 

Podcertyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, bhp i środowiskowego wydany przez TÜV Austria

pdf.gif

IS CS.jpg

Atest Instytutu Spawalnictwa uprawniający Centrum Szkoleniowe do szkolenia i egzaminowania spawaczy.

pdf.gif

 

Zaświadczenie Wiceprezydenta Miasta Katowice o wpisie niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego do ewidencji prowadzonej przez miasto Katowice.

pdf.gif

 

Decyzja Transportowego Dozoru Technicznego o udzieleniu atestacji ośrodka egzaminacyjnego dla Centrum Szkoleniowego w zakresie egzaminowania spawaczy i lutowaczy.

pdf.gif
Mapa strony   |   Ochrona prywatności   |   Kontakt   |   RSS

   
Zobacz także:
Copyright © Energomontaż-Południe Katowice Sp. z o.o.
Projekt i realizacja: 2BITS